Uw persoonsgegevens

CA Indosuez Wealth (Group)

Dit beleid is bedoeld om de voorwaarden te beschrijven waaronder CAIndosuez Wealth (Groep), naamloze Vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 2 650 000 000 EUR, 12 place des Etats Unis, 92545 Montrouge cedex, Frankrijk, SIREN-nr.: 533 015 939 RCS Nanterre, holding van de Groep Indosuez Wealth Management, waakt over de privacy en bescherming van persoonsgegevens.

 

I. PRIVACYBELEID - GEBRUIK VAN DE SITE

CA Indosuez Wealth (Groep) kan het noodzakelijk achten om tijdens een bezoek van of het navigeren op de Site persoonsgegevens te verzamelen, in het bijzonder (i) gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt door het contactformulier in te vullen dat op de Site beschikbaar is, zijn volledige naam, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer alsook zijn profiel (klant, journalist, kandidaat, enz.), het onderwerp van het contact en eventuele bijlagen en (ii) de gegevens die het mogelijk maken de Gebruiker te identificeren of met hem contact op te nemen in het kader van zijn bezoek van of navigatie op de Site of om zijn verzoeken op te volgen. Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld wanneer de gebruiker zich inschrijft voor kennisgevingen of nieuwsbrieven via een specifiek formulier.

Al deze gegevens kunnen automatisch worden verwerkt. Ze kunnen worden opgeslagen in de informatiesystemen van CA Indosuez Wealth (Groep) of dienstverleners en consultants die voor haar het beheer ervan doen.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de groep Indosuez Wealth Management, aan de Hostingdienst en aan elke onderneming van de groep Crédit Agricole voor de verwerking ervan of aan onderaannemers voor het beheer ervan, de levering van betrokken diensten of in het kader van onderhouds- en hostingwerkzaamheden van de Site.

De aandacht van de Gebruiker wordt gevestigd op het feit dat de Hostingdienst van de Site een dochteronderneming is van CA Indosuez Wealth (Groep), gevestigd in Zwitserland, een land met hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als Frankrijk, overeenkomstig Beschikking nr. 2000/518/EG van de Europese Commissie van 26 juli 2000.

Indien de Gebruiker niet wenst dat zijn persoonsgegevens aan derden of het buitenland worden doorgegeven, wordt hij verzocht geen gebruik te maken van de diensten van de Site waarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

De hierboven vermelde verzameling, geautomatiseerde verwerking, opslag en overdracht worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van ons Beleid betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet.

Het Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Site. Met betrekking tot de sites van de andere entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management, wordt de Gebruiker verwezen naar het privacybeleid dat specifiek is voor hem volgens het land van vestiging en de toepasselijke wetgeving.

 

II. Gebruik van cookies

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, bij de toegang tot en het gebruik van de Site, bepaalde bestanden (cookies) automatisch en tijdelijk kunnen worden geïnstalleerd en opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van zijn apparaten met het oog op een gemakkelijkere navigatie op de Site. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht van deze praktijk en machtigt CA Indosuez Wealth (Groep) om er gebruik van te maken. Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door CA Indosuez Wealth (Groep), wordt de Gebruiker verzocht de pagina over cookies te raadplegen.

Indien de Gebruiker niet wenst dat cookies op zijn harde schijf worden opgeslagen, heeft hij de mogelijkheid om zijn internetbrowsers en/of apparaten zo in te stellen dat ze cookies weigeren alvorens toegang te krijgen tot de Site. In dat geval kan het gebruik van de Site of sommige functionaliteiten ervan worden gewijzigd of gehinderd.

 

III. BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Dit beleid is bedoeld om de voorwaarden te beschrijven waaronder CAIndosuez Wealth (Group) in het kader van haar activiteiten de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt van elke betrokkene zoals hieronder gedefinieerd, in het bijzonder klanten van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management (kredietinstellingen, verzekeringsmakelaars of andere bedrijven) en de gebruikers van deze Site.

De belangrijkste begrippen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen in Bijlage I.

 

Persoonsgegevens

In het kader van haar activiteiten kan de Groep Indosuez Wealth Management het noodzakelijk achten om persoonsgegevens van natuurlijke personen: bestaande en potentiële klanten van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management, de gebruikers van deze Site (bij het invullen van de online formulieren die hen op de Site ter beschikking worden gesteld) en elke andere natuurlijke persoon (zoals mandataris, zaakvoerder), die hierna worden aangeduid als de "Betrokkene(n)", al dan niet automatisch te verwerken.

De persoonsgegevens met betrekking tot de Betrokkenen die de Groep Indosuez Wealth Management verwerkt, zijn voor deze laatste noodzakelijk om te voldoen aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen, om de uitvoering mogelijk te maken van precontractuele maatregelen of contracten waarbij de Betrokkene partij is en/of om de legitieme belangen na te streven van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management, met inachtneming van de rechten van de Betrokkene. Wanneer de gegevens voor andere doeleinden worden verzameld, vragen de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management op voorhand de toestemming van de Betrokkene.

In het geval van Betrokkenen die ook klanten zijn van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management, gebruiken deze entiteiten hun persoonsgegevens om hun persoonlijk advies en aanbiedingen te bezorgen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om hun alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen betere beslissingen te nemen.

Indien de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management niet beschikken over bepaalde informatie betreffende een klant die nodig is voor de uitvoering van een dienst, zullen ze de klant de dienst niet kunnen verlenen waarvoor deze gegevens vereist zijn.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management

De persoonsgegevens van de Betrokkenen kunnen in de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management worden verwerkt, voornamelijk voor de in de punten 1 tot 4 hieronder vermelde doeleinden.

 

De Betrokkene heeft op de website van elke entiteit van de Groep Indosuez Wealth Management toegang tot gedetailleerde informatie over het gebruik van zijn persoonsgegevens voor elk van deze verwerkingsdoeleinden, zowel met betrekking tot de rechtsgrondslagen die elke entiteit in staat stellen zijn gegevens te verwerken als tot de eventuele overdracht van deze gegevens aanlanden buiten de Europese Unie.

 

1-      Het aangaan van een relatie en het beheer van deze relatie en de rekening

  1.1      Prospectie en aanknopen van een relatie

  1.2      Aangaan van een relatie en beheer van de bankrelatie en de rekeningen

2-      Aanbod en beheer van producten en diensten

  2.1      Advisering en vermogensconstructies

  2.2      Beleggingsactiviteiten, transacties met effecten en levensverzekering

  2.3      Kredietactiviteiten

  2.4      Activiteiten met betrekking tot geld- en betalingstransacties en betaalwijzen

  2.5      Online bankactiviteiten en kluizen

3-      Logistiek beheer (veiligheid en beveiliging van goederen en personen, beheer van correspondentie en archieven)

4-      Naleving van andere wettelijke en reglementaire verplichtingen

  4.1      Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen jegens externe autoriteiten

  4.2      Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen in antwoord op interne controleverplichtingen

 

CA Indosuez Wealth (Groep)

De verwerking door CA Indosuez Wealth (Group) van persoonsgegevens van klanten van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management is gebaseerd op elementen met betrekking tot het beheer van kredietactiviteiten en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen in het kader van interne controleverplichtingen, waarvan de details worden gegeven in Bijlage II

  

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor de periode die noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken en maximaal voor een periode die overeenkomt met de duur van de contractuele of zakelijke relatie. Deze periode wordt vermeerderd met de tijd die nodig is voor de opheffing en consolidatie van de rechten, verjaringstermijnen en de uitputting van de rechtsmiddelen.

Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of om te reageren op de verzoeken van toezichthouders en administratieve overheden, en ook met het oog op geschiedkundige, statistische of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, archiveren de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management de gegevens onder de in de toepasselijke regelgeving voorziene voorwaarden.

 

Rechten van Betrokkene

Onder de in de toepasselijke regelgeving voorziene voorwaarden beschikt Betrokkene te allen tijde over de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens,
 • het recht om zijn gegevens te laten verbeteren als deze onjuist of onvolledig zijn,
 • het recht om zich om wettige redenen te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens,
 • het recht om te verzoeken dat zijn gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt of wanneer Betrokkene zijn toestemming intrekt (als de verwerking van de gegevens in kwestie deze toestemming vereist),
 • het recht om te verzoeken dat de verwerking van zijn gegevens wordt beperkt, en
 • het recht om te verzoeken de gegevens over te dragen die op basis van een toestemming vanwege de Betrokkene of met het oog op de uitvoering van een contract aan onze instelling werden toevertrouwd: dit recht bestaat voor Betrokkene uit de ontvangst van zijn gegevens in digitaal formaat.
 • het recht op de instructies over het lot van zijn gegevens te communiceren in geval van overlijden (alleen in Frankrijk).

De Betrokkene kan zich ook, te allen tijde en zonder rechtvaardiging, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële prospectie en profilering  wanneer hij aan deze doelstelling wordt gekoppeld, of, wanneer de wettelijke grond van de verwerking bestaat uit zijn toestemming, kan hij zijn toestemming hiervoor intrekken door een gewone brief te sturen naar de Data Protection Officer (DPO) van de betreffende entiteit. De frankeerkosten worden hem op eenvoudig verzoek vergoed.

De Betrokkene kan zijn rechten uitoefenen bij de Data Protection Officer van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management van wie de contactgegevens in hun Beleid betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens staan in de sectie "Data Protection Officer" of indien het om gegevens verwerkt door CA Indosuez Wealth (Groep) gaat, bij de Data Protection Officer van wie de contactgegevens hieronder zijn vermeld.

Om zijn verzoek te steunen, kan de Betrokkene het formulier voor de uitoefening van rechten gebruiken door hier te klikken

 

De Betrokkene wordt ervan op de hoogte gebracht dat bij de uitoefening van bepaalde van de bovengenoemde rechten de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management in sommige gevallen verhinderd kunnen worden bepaalde producten of diensten te verlenen.  

 

Data Protection Officer (DPO)

De entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management hebben een Data Protection Officer aangesteld met wie de Betrokkene contact kan opnemen op het adres dat op hun respectievelijke site staat, in hun Beleid betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens.

CA Indosuez Wealth (Groep) heeft een Data Protection Officer aangesteld, met wie de Betrokkene, als het om zijn persoonsgegevens gaat die worden verwerkt door de holding van de Groep Indosuez Wealth Management, contact kan opnemen op het volgende adres: CA Indosuez Wealth (Groep) – ter attentie van de Data Protection Officer (DPO) - 12 place des Etats Unis, 92545 Montrouge cedex, Frankrijk of ook op het volgende e-mailadres: DataProtection.indosuezgroup@ca-indosuez.com

 

Klachten bij de autoriteiten

De Betrokkene kan in geval van betwisting een klacht neerleggen bij de CNIL, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn via de volgende link http:// www.cnil.fr, voor verwerkingen van CA Indosuez Wealth (Groep), of bij de Autoriteit van het land van vestiging van elke entiteit van de Groep Indosuez Wealth Management vermeld in het Beleid betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens die op de site ervan staat.

 

Overdracht van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens die doorde entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden zijn verzameld,kunnen in het kader van verschillende transactiesworden doorgegeven aan een land dat al dan niet lid is van de Europese  Unie.In het kader van een overdracht naar een land dat nietlid is van de Europese Unie en waarvan het beschermingsniveau niet passend is verklaard door de Europese Commissie, worden waarborgenvoor de bescherming en veiligheid van dezegegevens ingevoerd.

Betrokkene wordt erop gewezen dat zijn persoonsgegevens worden onderworpen aan computerverwerking bij AZQORE, in Zwitserland, een land dat een passend beschermingsniveau waarborgt volgens Beschikking 2000/518/EG van 26 juli 2000 van de Europese Commissie. Voor zover nodig wordt verduidelijkt dat de overdracht van deze gegevens naar Zwitserland geen enkele gevolgen heeft voor de bewaring van de bezittingen van de klanten.

Bovendien wordt de Betrokkene erop gewezen dat zijn persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de ontvangers vermeld in de onderstaande sectie "Beroepsgeheim".

  

Beroepsgeheim

De transacties en persoonsgegevens van de Betrokkenen zijn gedekt door het beroepsgeheim waartoe de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management in overeenstemming met haar wettelijke en reglementaire verplichtingen is gehouden.

Om aan deze laatste te kunnen voldoen, is het echter mogelijk dat de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management aan de wettelijk bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten informatie moeten meedelen over de Betrokkenen die klant bij hen zijn. Zo moet bepaalde informatie bijvoorbeeld worden toegezonden aan de belastingdienst.

Bovendien wordt iedere Betrokkene die klant is van een entiteit van de Groep Indosuez Wealth Management op de hoogte gebracht dat deze laatste zijn gegevens en de updates ervan kan delen met de volgende derden:

 • het centrale orgaan van de Groep Crédit Agricole, zoals gedefinieerd door het Frans monetair en financieel wetboek, zodat dit ten behoeve van heel de Groep Crédit Agricole kan voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name wat betreft de prudentiële verslaggeving aan alle bevoegde autoriteiten of toezichthouders;
 • elke entiteit van de Groep Indosuez Wealth Management met het oog op wettelijke of reglementaire consolidatie, risicobeheer, in het bijzonder wat betreft de tegenpartij en naleving;
 • bemiddelaars, paralegale afgevaardigden en ministeriële functionarissen in het kader van hun schuldvorderingsopdrachten, evenals personen die betrokken zijn bij de overdracht van schulden of contracten;
 • ontvangers van stortingen en hun betalingsdienstaanbieders voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, in overeenstemming met de voorschriften inzake internationale embargo's en sancties;
 • de maatschappijen van de Groep Crédit Agricole die zijn belast met het beheer of de preventie van operationele risico's (risicobeoordeling, veiligheid en preventie van niet-betaling en fraude, bestrijding van het witwassen van geld, enz.) ten behoeve van alle entiteiten van de Groep;
 • elke entiteit van de Groep Crédit Agricole bij samenvoeging van middelen of hergroepering van de maatschappijen, om de entiteiten toe te laten de missie te vervullen die het doel is van deze samenvoeging;
 • de onderaannemers van de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management en met name de onderaannemers die deelnemen in het beheer van de rekening en het aanbieden van bank-, financiële en of verzekeringsproducten, en dit enkel voor de behoeften van dit onderaannemerschap;

Ten slotte machtigt de Betrokkene uitdrukkelijk de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management om hem per e-mail alle informatie mee te delen die op hem betrekking kan hebben en die onder het beroepsgeheim kan vallen.

De lijst van ontvangers van de persoonsgegevens kan aan de Betrokkene worden meegedeeld op eenvoudig verzoek van hem bij de entiteiten van de Groep Indosuez Wealth Management, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op elk van hun websites.

 

IV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid betreffende de Privacy en Bescherming van Persoonsgegevens is onderworpen aan de wetten en voorschriften van het land van elke entiteit van de Groep Indosuez Wealth Management. Wat CA Indosuez Wealth (Groep) betreft, is dit beleid onderworpen aan de Franse wet- en regelgeving. In geval van een geschil is het Hof van Beroep van Parijs (Frankrijk) bevoegd.

Terug naar boven