Privacybeleid

CA Indosuez Wealth (Group)

Het verzamelen van persoonsgegevens

CA Indosuez Wealth (Group) kan tijdens het bezoek van de gebruiker op de website mogelijk persoonsgegevens verzamelen, meer bepaald (i) die gegevens die de gebruiker verstrekt bij het invullen van contactformulier namelijk naam, voornaam, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer en profiel (klant, journalist, sollicitant, etc.), het onderwerp waarover contact wordt opgenomen en mogelijke bijlagen, en (ii) die gegevens die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren of contact met hem/haar op te nemen in het kader van zijn/haar toegang tot of bezoek van de website of om een opvolging van zijn/haar verzoeken te garanderen.

De persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld wanneer de gebruiker zich inschrijft voor meldingen of nieuwsbrieven via een specifiek formulier. De gebruiker dient dan uitsluitend zijn/haar e-mailadres te verstrekken.

Alle gegevens worden mogelijk automatisch verwerkt. Ze worden mogelijk opgeslagen in de informaticasystemen van CA Indosuez Wealth (Group) of van door CA Indosuez Wealth (Group) gemachtigde serviceaanbieders en adviseurs voor het beheren van de gegevens.

 

Het gebruiken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden mogelijk door CA Indosuez Wealth (Group) gebruikt voor het behandelen van verzoeken van de gebruiker en om op zijn/haar vragen te reageren. Indien de gebruiker hierom verzoekt kunnen de gegevens eveneens gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te houden van bepaalde gebeurtenissen, acties of publicaties.

 

Communicatie aan derden/Landspecifiek privacybeleid

De persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar de entiteiten, de host en elke andere onderneming van de groep Crédit Agricole met als doel de verwerking ervan of aan onderaannemers met als doel het beheer ervan, het leveren van verwante diensten of in het kader van onderhoudswerken en het hosten van de website.

 

Toepassing van de Europese voorschriften inzake overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

De gebruiker wordt erop gewezen dat de host van de website een dochteronderneming van CA Indosuez Wealth (Group) met zetel in Zwitserland is, een land dat volgens de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) dezelfde mate van beveiliging van persoonsgegevens biedt als Frankrijk. Gezien het internationale karakter van de groep Crédit Agricole en om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, kan de hierboven vermelde gegevenscommunicatie ook een overdracht van persoonsgegevens naar niet-lidstaten van de Europese Economische Ruimte inhouden, landen waarvan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens afwijkt van die van de Europese Unie. CA Indosuez Wealth (Group) kan bepaalde diensten voor het garanderen van de operationele werking toevertrouwen aan aanbieders die geselecteerd zijn op basis van hun expertise en betrouwbaarheid en die zich buiten de Europese Unie bevinden, om gerichte en beperkte informaticadiensten te leveren (IT-tests, -ontwikkeling, -onderhoud). De overdracht van de betrokken gegevens gebeurt onder de gepaste voorwaarden en garanties om de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.

Indien de gebruiker niet wilt dat zijn/haar persoonsgegevens naar derden of naar het buitenland worden overgedragen, dan wordt de gebruiker gevraagd die diensten van de onderhavige website waarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt, niet te gebruiken.

De lijst van bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens van de gebruiker zullen worden overdragen, wordt aan de gebruiker bekend gemaakt op eenvoudig schriftelijk verzoek, per post verzonden naar CA Indosuez Wealth (Group) - Direction de la Communication, 5/7 avenue Percier - 75008 Paris - Frankrijk.

 

Recht op toegang, verbetering en verzet

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet Informatique et Libertés van 6 juli 1978 en bijbehorende wijzigingen geldt het volgende:

a) De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en heeft het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens worden verbeterd, geactualiseerd of verwijderd en het recht om,  voor rechtmatige doeleinden, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

b) De gebruiker kan ook, zonder zijn/haar verzoek te hoeven motiveren, verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor commerciële prospectie of tegen het communiceren van zijn/haar persoonsgegevens aan derden voor dit doel. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij: CA Indosuez Wealth (Group) - Direction de la Communication - 5/7, avenue Percier, 75008 Paris.

 

Privacybeleid

Het privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de website. Wat de websites van de entiteiten betreft, kan de gebruiker hun specifieke privacybeleid raadplegen al naargelang van het land en het toepasselijke recht.

 

Het gebruik van cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn/haar toegang tot en gebruik van de website bepaalde bestanden (genaamd cookies) tijdelijk op het geheugen of op de harde schijf van zijn/haar toestel kunnen worden geïnstalleerd om de navigatie op de website mogelijk te maken. De gebruiker bevestigt dat hij/zij op de hoogte is gesteld van deze praktijk en dat hij/zij CA Indosuez Wealth (Group) de toestemming geeft om deze praktijk te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies door CA Indosuez Wealth (Group) is voor de gebruiker beschikbaar gesteld op de speciale pagina over cookies.

Als de gebruiker geen cookies op zijn/haar harde schijf wil opslaan, dan heeft hij/zij de optie om, voordat hij/zij de website bezoekt,  zijn/haar browser en/of toestellen zo in te stellen, dat cookies worden geblokkeerd. In dat geval kan het gebruik van de website of van bepaalde functionaliteiten ervan gewijzigd of gehinderd worden.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het onderhavige privacybeleid wordt beheerst door de Franse wet- en regelgeving. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Parijs (Frankrijk) de bevoegde rechtbanken.

Terug naar boven