Vertrouwenspartner

Het vertrouwen dat onze cliënten ons schenken, ontwikkelt zich tijdens onze contacten, maar vindt zijn oorsprong in de reputatie van de onderneming en haar aandeelhouder.
Ervaring, expertise, soliditeit, maar ook verantwoordelijkheid en voorzichtigheid vormen de kern van deze reputatie.

Voorzichtigheid als regel

Onze activiteit is volledig georganiseerd om van Indosuez Wealth Management een betrouwbare partner te maken, die het vertrouwen van haar cliënten waard is.

Indosuez Wealth Management is zich bewust van haar grootste verantwoordelijkheid – de vermogens beschermen die ons zijn toevertrouwd – en samen met onze medewerkers delen wij de overtuiging dat voorzichtigheid overal en in alle stadia van de activiteit noodzakelijk is.

 

PRINCIPES OM DE VEILIGHEID VAN ONZE CLIËNTEN TE WAARBORGEN

Om onze cliënten een omgeving te bieden waar de risico’s worden beheerst, past Indosuez Wealth Management in alles wat zij doet enkele belangrijke bedrijfsprincipes toe:

  • Bijzondere aandacht voor de belangen van de cliënt, die steeds voorrang moeten krijgen
  • Systematische risicobeheersing
  • Sterke selectiviteit en permanente controle van de externe partners

 

TOEPASSING VAN STRIKTE METHODES

Om de juridische, fiscale en financiële risico's die inherent zijn aan onze activiteiten te beheersen, hanteert Indosuez Wealth Management gestructureerde en transversale methodes.

Onze teams waken niet alleen over onze onontbeerlijke financiële zekerheid – evenwicht van onze balans en solvabiliteit van onze tegenpartijen – en over de naleving van alle wetten en regels die Indosuez Wealth Management moet respecteren, ze passen ook tal van preventieve of controlemiddelen toe die erop gericht zijn de belangen van onze cliënten te beschermen.

 

BIJZONDERE AMBITIE OP HET VLAK VAN COMPLIANCE

Deze middelen worden grotendeels uitgewerkt door de directie Compliance. Deze is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen, ongeacht het land van domicilie van de cliënt of de locatie. De afdeling telt een honderdtal medewerkers, waaruit blijkt hoe belangrijk wij dit aspect vinden.

De directie Compliance houdt zich met name bezig met de preventie van de witwaspraktijken, de strijd tegen terrorisme, het respect voor embargo's en de preventie van risico's van marktmisbruik.

Zij werkt nauw samen met de groep Crédit Agricole S.A. en is georganiseerd volgens het matrixprincipe van de onderneming: in elke vestiging zijn teams aanwezig die transversaal werken. Lokaal of centraal, zij zijn steeds rechtstreeks verbonden aan de algemene directie.

De activiteiten van deze afdeling worden aangevuld door die van de directie Permanente Controle die instaat voor de operationele aspecten en van de directie Interne Audit, voor controle achteraf.

 

ONZE MENTALITEIT, DE KERN VAN ONS VAK

In alle fasen van onze werking, waken wij erover dat onze oplossingen voldoen aan onze veiligheidseisen. Op het vlak van financiële engineering vermijden we bijvoorbeeld elke samenstelling die niet in een duurzaam perspectief past.

Voor beleggingen hebben onze mandaten voor discretionair beheer systematisch een asymmetrisch risicoprofiel (om ze offensiever te maken als de markten sterk staan en als valbescherming in het andere geval). Wij verbieden bepaalde typen activa die niet voldoende transparant of liquide zijn.
Onze 'Banking & Beyond'-oplossingen volgen dezelfde strategie. Wanneer we de financiering voor een krediet organiseren, waken we dus aandachtig over de uitstapvoorwaarden.

 

BIJ ELKE NIEUWE OPLOSSING: EEN VEILIGHEIDSLABEL IN HET BEGIN VAN HET PROCES

Nadat ze zijn geselecteerd door de experts worden alle nieuwe interne en externe oplossingen, gestandaardiseerd of op maat, zorgvuldig geanalyseerd in interne comités, zogeheten NAP's (Nieuwe Activiteiten, Nieuwe Producten).
Deze comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de directies Compliance, Legal en Risico's en Permanente Controles. 

 

Voortdurend voorrang aan de belangen van de cliënt

Doordat we trouw zijn aan aan ons voorzichtigheidsbeleid en aan onze wil om uitstekende prestaties te leveren, leidt onze ambitie om onze cliënten te beschermen ons verder dan de naleving van wetten en lokale verordeningen.
Zo ontwikkelen wij bijvoorbeeld een gemeenschappelijke aanpak voor al onze vestigingen in verband met alle aspecten voor het zoeken naar oplossingen die zijn aangepast aan het profiel van de cliënt.

 

ONZE PRIORITEIT:  VOORSTELLEN DIE ZIJN AFGESTEMD OP ELK PROFIEL

Vanaf het begin van de relatie spant onze onderneming zich in, op basis van gestandaardiseerde procedés, om een grondige kennis van de eigenschappen van elke cliënt, zijn doelstellingen en zijn mate van risicoaversie te verkrijgen.
Zodra deze elementen zijn geformaliseerd, begint een relatie waarover permanent controle wordt gevoerd. Die steunt met name op een geautomatiseerd controlesysteem, dat nagaat of de portefeuillesamenstelling van de cliënt aansluit bij zijn vastgestelde profiel.

 

BESCHERMING VAN CLIËNTEN: DE CENTRALE MISSIE VAN HET COMPLIANCETEAM

De middelen om na te gaan of onze dienstverlening aansluit bij het profiel van de cliënt, worden geïmplementeerd door het Complianceteam.
Meer in het algemeen toont het werk van dit team aan hoeveel belang onze bank hecht aan de bescherming van de belangen van de cliënt, in het bijzonder via de keuringsprocessen voor beleggingsoplossingen.
Indosuez Wealth Management is ook bijzonder waakzaam wat betreft eventuele belangenvermenging en het respect voor de vertrouwelijkheid van de cliëntengegevens.

 

KEUZE VOOR DUIDELIJKHEID EN TRANSPARANTIE 

Bovendien waakt onze onderneming erover dat cliënten de geïmplementeerde oplossingen goed begrijpen. Voor complexe technische beleggingen, zoals gestructureerde producten, zorgen wij ervoor dat de informatiedocumenten worden opgesteld of herschreven om ze begrijpelijk te maken voor niet-specialisten. Daarnaast kan elke cliënt op elk ogenblik de samenstelling van alle fondsen van de onderneming die hij aanhoudt, bij ons raadplegen.

 

Externe partners: beperkte bevoegdheidsoverdracht onder permanente controle

Wij streven er voortdurend naar ons vak intern zo goed mogelijk te beheersen en bevoegdheidsoverdracht naar derden te beperken. Indosuez Wealth Management beschouwt het als haar plicht zelf de beleggingsinstrumenten te beheren in alle grote vermogenscategorieën. Daardoor hebben onze experts, bij de selectie van producten met een open architectuur, een oordeelkundigheid die voortvloeit uit ervaring.
Om de risico's van de beleggingen beter te beheersen, zien wij toe op het juiste evenwicht tussen eigen ‘producten’ en oplossingen onder beheer van derden in het kader van onze mandaten voor discretionair beheer.

 

GEEN UITBESTEDING VAN DE KEUZE VAN PARTNERS

Hoewel we in een open architectuur werken om onze cliënten een volledige en krachtige waaier van oplossingen te kunnen aanbieden, We beseffen ten volle dat de keuze van deze externe partner enorm belangrijk is.
Daarom willen we alle audits voor preselectie van partners of beleggingsproducten zelf uitvoeren. Zo kunnen we controleren of ze voldoen aan onze verwachtingen in termen van rendement, maar ook ni termen van onze kwaliteitsnormen.
Door die veeleisende houding kunnen we de vertrouwensketen die onze cliënt van ons verwacht, ononderbroken in stand houden.

 

EXTREME NAUWKEURIGHEID IN DE VOORAFGAANDE AUDITS 

Of het nu gaat om beleggingsfondsen of private equity, onze gespecialiseerde teams voeren vooraf grondige audits uit. Deze audits controleren niet alleen het rendement, maar ook een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve elementen, zodat kan worden nagegaan of het voorgestelde product voldoende veiligheid biedt. In het geval van een fondsbeheerder bijvoorbeeld zullen we niet alleen het rendement op termijn inschatten, maar ook de soliditeit van de maatschappij en de stabiliteit van de beheerder. Deze wordt expliciet vermeld in het contract, daarnaast evalueren we ook de kwaliteit van de rapportering en de toegang tot de bestuurders van de fondsen, de regelmaat van de beursnotering van de producten en hun liquiditeit, alle essentiële criteria om de veiligheid van de beleggingen op termijn te verzekeren, enzovoorts.

Deze audits zullen vervolgens regelmatig worden geactualiseerd en elke verandering van een belangrijke parameter zal een alarmbel doen luiden.

Terug naar boven