Juridische kennisgeving

CA Indosuez Wealth (Group)

Eigenaar en uitgever
CA Indosuez Wealth (Group) 
Naamloze vennootschap volgens Franse wetgeving en met een kapitaal van EUR 2.650.000.000.
12, place des États-Unis - 92545 Montrouge Cedex - France
- SIREN-code: 533 015 939 RCS Nanterre
- SIRET-code: 533 015 939 00010
- Btw-nr: FR16 533 015 939
Hierna genoemd "CA Indosuez Wealth (Group)"

 
Directeur van de publicatie
Jacques Prost, algemeen directeur van CA Indosuez Wealth (Group)

 
Directeur van de redactie
Julie de La Palme, directeur Communicatie van CA Indosuez Wealth (Group)

 
Contactinfo
Telefoon: + 33 01 57 72 23 50
E-mail: communication@ca-indosuez.com

 
Host
AZQORE SA
A limited company registered at the commercial register of the Canton of Vaud under the identification number CH-234.349.335
Chemin de Bérée 38, CH-1010 Lausanne - Switzerland

 
KENNISGEVING

Voor de doelstellingen van de onderhavige kennisgeving gelden de volgende definities:

  • "Entiteit(en)": CA Indosuez Wealth (Group) en alle Franse of buitenlandse entiteiten - ongeacht hun vestigingsplaats - waarvan CA Indosuez Wealth (Group) de holdingmaatschappij is of die meer in het algemeen deel uitmaken van het segment Wealth Management van de groep Crédit Agricole.
  • "Website": de website "ca-indosuez.com/group" die bestaat uit verschillende internetpagina's van CA Indosuez Wealth (Group).
  • "Gebruiker": elke persoon die de website opent of bezoekt en/of elke persoon die eigenaar is van een computer van waaruit de verbinding tot en/of het bezoek aan de website wordt uitgevoerd, ongeacht of deze persoon klant van een entiteit is of niet.

De website en het bezoek aan de website zijn onderworpen aan de Franse wet- en regelgeving. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Parijs (Frankrijk) de bevoegde rechtbanken.

 
1. Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website

De gebruiker verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website alsook van de hieronder beschreven normen op het vlak van privacybescherming en bescherming van intellectuele eigendom en veiligheid, en hij/zij verbindt zich ertoe deze na te leven.

CA Indosuez Wealth (Group) behoudt zich het recht voor om op welk moment ook de inhoud van de onderhavige verklaring te wijzigen. De gebruiker wordt, telkens wanneer hij/zij verbinding met de website maakt, beschouwd op de hoogte te zijn van de nieuwste versie van de kennisgeving.

De website is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, behalve in geval van overmacht, handelingen door derde partijen en/of onderhoudswerken en tussenkomsten die nodig zijn voor een goede werking van de website.

In geval van onderhoudswerken zal, in zover mogelijk, de tussenkomst worden gemeld via een kennisgeving op de beginpagina of via een andere procedure. Geen enkele onderbreking of storing - ongeacht de oorzaak ervan - kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid van CA Indosuez Wealth (Group) of van de host of kan recht geven op een schadevergoeding.

Omdat bij het gebruik van het internet geen garantie geboden wordt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van de verzonden gegevens, wordt de gebruiker erop gewezen dat hij/zij zelf alle nodige maatregelen dient te treffen om zijn/haar berichten, persoonsgegevens en toestellen te beschermen. Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar in de rubriek Algemene informatie inzake veiligheid.

Als de gebruiker geen persoonsgegevens wil verstrekken via het internet, dan kan hij/zij per post communiceren met CA Indosuez Wealth (Group).

De gebruiker verbindt zich ertoe de integriteit van de website te respecteren. Het is verboden de werking ervan te hinderen, de volledige of gedeeltelijke inhoud ervan te wijzigen of te verwijderen en op frauduleuze manier gegevens eraan toe te voegen.

 

2. Prijsstelling

De toegang tot de website is gratis, uitgezonderd de kosten van de internet- en telecomaanbieders, die door de aanbieders direct aan de gebruiker worden gefactureerd.
CA Indosuez Wealth (Group) verstrekt geen online diensten.

De online diensten van de entiteiten (waar van toepassing) zijn bereikbaar van op de website. De voorwaarden voor de toegang, de prijsstelling en de bezorging van online diensten zijn zijn vastgelegd in een tussen de betrokken entiteit en de gebruiker afgesloten overeenkomst. Daarom wordt de gebruiker gevraagd zich te wenden tot de betrokken entiteit.

 

3. Beschikbare informatie

De informatie en opinies van algemene aard (economisch, financieel, etc.) op de website zijn louter informatief bedoeld. Hoewel CA Indosuez Wealth (Group) al het mogelijke doet om informatie in te winnen bij bronnen die de onderneming als betrouwbaar beschouwd, beweert de onderneming niet dat alle op de website verstrekte informatie of gegevens nauwkeurig, betrouwbaar en compleet zijn. De gegevens worden op niet-contractuele basis verstrekt en zijn louter informatief.

De informatie en opinies kunnen op welk moment ook en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker wordt erop gewezen dat deze informatie niet automatisch kan worden bijgewerkt of niet in real time benut kan worden.

De website bevat mogelijk door derde partijen verstrekte informatie of snelkoppelingen naar andere websites. Het aanwezigheid van een snelkoppeling naar een andere website houdt geen goedkeuring van deze andere website of van de inhoud ervan in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie met de nodige voorzichtigheid en met een kritische geest te gebruiken. CA Indosuez Wealth (Group) neemt geen verantwoordelijkheid op voor de informatie, opinies en aanbevelingen van derde partijen.

Wegens de inherente risico's bij het elektronisch overdragen van gegevens, kunnen vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden optreden. De informatie wordt 'as is' verstrekt, ongeacht de bron ervan. Daarom wijst CA Indosuez Wealth (Group) elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website en voor het gebruik dan wie dan ook ervan maakt.

De informatie op de website kan opgesteld zijn in verschillende talen. In geval van geschil is de Franse versie maatgevend.

Het gebruik van de op de website verstrekte informatie valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. CA Indosuez Wealth (Group) wijst alle verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de gevolgen ervan af.

 

4. Afwezigheid van een offerte

De gebruiker wordt erop gewezen dat CA Indosuez Wealth (Group) noch een kredietinstelling nog een verzekeringsmaatschappij volgens de Franse wetgeving is.

De op deze website verstrekte informatie, publicaties, diensten en producten van welke vorm of aard ook, mogen daarom niet worden geïnterpreteerd als zijnde een klantenwerving voor of offerte van of aanbeveling van de financiële en bancaire producten of diensten van CA Indosuez Wealth (Group).

Ook vormt geen enkele op de website verstrekte informatie een beleggingsadvies, een juridisch advies of een fiscaal advies.

 

5. Beperkingen in verband met de toegang tot de website en tot de diensten en producten

De website is niet bedoeld voor personen in rechtsgebieden waarin (wegens hun nationaliteit, hun woonplaats of andere reden) de toegang tot de website en/of het bezoeken van de website verboden is. De gebruiker wordt gevraagd te controleren of hij/zij wettelijk toegestaan is om verbinding te maken met de website en/of de website te bezoeken in het land van waaruit de verbinding gemaakt wordt. De onder deze beperkingen vallende personen worden gevraagd om geen verbinding te maken met de website en/of de website niet te bezoeken.

De op de website vermelde diensten en producten worden verstrekt op basis van de door de entiteiten opgelegde contractvoorwaarden en tarieven en binnen het kader van de op de entiteiten toepasselijke wetgeving en regelgeving. Het kan echter zijn dat de diensten en producten niet mogen worden verkocht of worden aangeboden aan inwoners of burgers van bepaalde landen of aan bepaalde categorieën van beleggers. De gebruiker wordt uitgenodigd om, wanneer hij/zij de websites van de entiteiten bezoekt, de daar vermelde juridische kennisgevingen te lezen.

In elk geval wordt de gebruiker gevraagd om zich ervan te vergewissen dat hij/zij wettelijk is toegestaan zich in te schrijven voor de op de website vermelde diensten of producten. De onder deze beperkingen vallende personen worden gevraagd om zich niet in te schrijven voor deze diensten en producten. De gebruiker wordt erop gewezen dat de entiteiten zullen weigeren om diensten en producten te verstrekken aan personen die wettelijk niet toegestaan zijn om zich ervoor in te schrijven.

De gebruiker wordt meer bepaald op het volgende gewezen:

  • de website vormt geen offerte of klantenwerving voor diensten of producten naar het grondgebied van de Verenigde Staten, Canada toe of aan om het even welke persoon die woont of tijdelijk verblijft in de Verenigde Staten (een "US Person"), Canada of een andere land waar de inhoud ervan een schending van de toepasselijke wetten en reglementen zou vormen. Personen die uit dergelijke landen afkomstig zijn mogen de website niet bezoeken;
  • de toegang tot de op de website beschreven producten en diensten is niet beschikbaar voor inwoners van Hongkong, behalve wanneer de producten en/of diensten aan klanten worden voorgesteld via de entiteit in Hongkong van het segment Wealth Management, of in elke andere situatie die voorzien is in de wet "Securities and Futures Ordinance (Cap.571)";
  • de website vormt geen offerte of klantenwerving voor diensten of producten aan inwoners van Singapore, tenzij deze producten of diensten worden verstrekt door CA Indosuez (Switzerland) SA, dochteronderneming in Singapore, overeenkomstig de lokale wetten en reglementen (waaronder meer bepaald de Banking Act (Deel 19), de Financial Advisers Act (Deel 10) en de Securities and Futures Act (Deel 289)). De op de website van CA Indosuez Wealth (Group) beschikbare inhoud is uitsluitend bedoeld voor personen buiten Singapore en mag alleen door hen worden gebruikt.

 

6. Afwezigheid van verantwoordelijkheid

CA Indosuez Wealth (Group) en zijn beheerders, werknemers of agenten zijn in geen geval verantwoordelijk voor enig direct of indirect verlies of kosten, claims, onkosten of  schadevergoedingen van welke aard ook, zij het op contractuele of strafrechtelijke basis (met inbegrip van nalatigheid), die op enige manier voortvloeit uit of verband houdt met de verbinding tot en het gebruik van de website, zelfs indien CA Indosuez Wealth (Group) op de hoogte was van de kans op dergelijke schade.

 

7. Sollicitaties en tewerkstelling

De gebruiker mag reageren op een op de website "jobs.ca-indosuez.com" gepubliceerde vacature, te bereiken via een snelkoppeling op het tabblad "Vacatures".

De website "jobs.ca-indosuez.com" wordt uitgegeven door CA Indosuez Wealth (Group) en wordt gehost door Talentsoft in Frankrijk. De voorwaarden voor de sollicitaties zijn toegelicht in de Juridische kennisgeving van de website "jobs.ca-indosuez.com" die voor de gebruiker ter inzage beschikbaar is gesteld.

 

8. Intellectuele eigendom

De volledige website en ook alle werken en elementen die ervan deel uitmaken (met name de informatie, gegevens, geluiden, afbeeldingen, teksten, tekeningen, grafische elementen, onderscheidende kenmerken, logo's, merken, iconografische en fotografische uitbeeldigen, downloadbare documenten etc.) zijn de eigendom van CA Indosuez Wealth (Group) of van zijn partners. Elke reproductie, representatie of distributie, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website op om het even welk media of met welke methode ook, is verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van CA Indosuez Wealth (Group). Het niet naleven van dit verbod vormt een schending die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overtreder.

De op de website verstrekte volledige of gedeeltelijk informatie mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik op een harde schijf worden gedownload of worden afgedrukt, op voorwaarde dat de onderhavige kennisgeving op elk exemplaar gekopieerd wordt, de informatie niet gewijzigd wordt en de informatie niet geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt in een ander werk of in een andere publicatie op welk media ook. Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van een software of van informatie op de website verleent de gebruiker geen enkel recht erop. Het is ook verboden de informatie op de website geheel of gedeeltelijk te distribueren of kopiëren, over te dragen (op elektronische of andere manier) of te wijzigen en om de internetpagina's of enig onderdeel ervan te gebruiken voor openbare of commerciële doelen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CA Indosuez Wealth (Group).

Het is ten strengste verboden om de merken "Indosuez", "CA Indosuez", "CA Indosuez Wealth Management" en het geheel van merken van CA Indosuez Wealth (Group) en/of zijn logo's, apart of gecombineerd, voor welk doeleinde ook, en meer bepaald voor reclamedoeleinden, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CA Indosuez Wealth (Group).
Elke snelkoppeling naar de website moet vooraf en expliciet door CA Indosuez Wealth (Group) worden goedgekeurd.

 

9. Colofon

Foto's
Alex Bamford, CAPA Picture, Peter Jackson, Pierre Olivier, Stuart Redler, Olivier Warter

Terug naar boven